Định cư Canada diện tay nghề liên bang (Federal Skilled Worker Program)

Định cư Canada theo diện tay nghề liên bang (Federal Skilled Worker Program) là chương trình phù hợp với ứng viên có ngành nghề nằm trong…

Định cư Canada diện tay nghề

Chương trình định cư Canada diện tay nghề dựa trên khả năng ứng viên có thể ổn định cuộc sống tại Canada. Theo chương trình…